Trzeba wiedzieć...

WAŻNE! W TROSCE O SPECJALNIE KOCHANYCH

 Oto list- petycja, który jest głosem w sprawie przymiarek do  wyjęcia spod opieki MEN upośledzonych głęboko. Wyraża on protest przeciwko takiej polityce, która odbiera prawa konstytucyjne do nauki dzieciom z upośledzeniem głębokim


Jesteśmy krajem cywilizowanym, a miarą rozwoju cywilizacji jest stosunek do osób niepełnosprawnych.

Szanowna Pani Minister!Zaniepokojeni powtarzającymi się informacjami dotyczącymi planów MEN związanych z przekazaniem zadań realizowanych w stosunku do dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z obszaru działań MEN do MPiPS, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o zdementowanie tych informacji lub – jeżeli są one zgodne z prawdą — o ponowne rozważenie zasadności planowanych działań.


Już sam fakt brania ich pod uwagę budzi nasze zdziwienie. Zarówno obowiązujące w Polsce akty prawne, jak i ratyfikowane przez Polskę dokumenty gwarantują bowiem wszystkim, także osobom głęboko upośledzonym umysłowo, prawo do równego traktowania, nauki i stosownego do ich potrzeb oddziaływania rewalidacyjnego.


Prawo do nauki (także osób niepełnosprawnych, w tym głęboko niepełnosprawnych intelektualnie) jest zapisane w Konstytucji RP, a uszczegółowione w Ustawie o Systemie Oświaty. Zgodnie z zapisami zawartymi w tych dokumentach system oświaty powinien zapewniać każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej realizację prawa. do kształcenia się a dzieciom i młodzieży prawa do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego poziomu rozwoju.


Powyższe prawa wynikają także m.in. z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji Praw Dziecka, Światowej Deklaracji Edukacji dla Wszystkich, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych czy Deklaracji z Salamanki – Wytycznych dla Działań w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Są to dokumenty ratyfikowane i podpisane przez Polskę.


My dorośli, nie jesteśmy w stanie - chociaż często uzurpujemy sobie takie prawo - nadawać dzieciom jakichkolwiek praw, czy obdarować je nimi. Dzieci po prostu te prawa mają, a naszą rolą i obowiązkiem jest ich nazwanie, uznanie, a także ochrona.


Właśnie w imię tego obowiązku kierujemy niniejszy list do Pani Minister i prosimy o udzielenie odpowiedzi zaniepokojonym profesjonalistom i rodzicom.


My, niżej podpisani jesteśmy głęboko przekonani, że wprowadzone po wielu latach i z dużym wysiłkiem wielu środowisk rozwiązania, lokujące pracę z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w obszarze resortu edukacji, są właściwe, słuszne i odpowiadające potrzebom tych ludzi.


Osoby te nigdy nie będą pomnażały naszego dochodu narodowego, zawsze będą z niego tylko czerpały. To jest fakt. Jesteśmy jednak krajem cywilizowanym, a miarą rozwoju cywilizacji jest stosunek do osób niepełnosprawnych.
18.01.2010 Sprawozdanie z zebrania (z elementami interpretacji)

 FORUMOWA WARTOŚĆ DODANA... czyli jakie forum?Paradygmat:


Powstaliśmy z powodu "zgubionego oczka" - szukaliśmy miejsca dla Siebie, dla nocnych pogaduszek, wspólnych


podwieczorków przy ciachu i dobrej muzyce,  piątkowego smoczka i wielu, wielu innych momentów. 


I nie chcemy się gubić więcej. To nasza Bardzo Ważna Zasada.1. Marzymy o forum przyjaznym i cierpliwym, otwartym i uśmiechniętym. Różnijmy się pięknie.


2. Problemy poruszane  na forum (tematyka wątków forum) są wynikiem potrzeb, pragnień i woli użytkowników; poziom merytoryczny będzie efektem merytorycznego zaangażowania piszących i umiejętności moderowania dyskusji za pomocą takoż merytorycznej argumentacji.


3. Jesteśmy  pełni  podziwu dla praktyki działu OP, tworzących sympatyczną subspołeczność merytoryczną. Jest więc miejsce spotkań - forum, jest dobry przykład, to potrzeba tylko potrzeb, pragnień i woli.


4. Wyartykułowaną potrzebą w zakresie oblicza merytorycznego forum było tworzenie przestrzeni wymiany refleksji na tematy związane z oświatą szeroko pojętą, zwłaszcza w perspektywie wiedzy profesjonalnej, praktyki wychowawczej i psychologicznej. Przestrzeń ta powinna być otwarta dla wszystkich środowisk związanych ze szkołą. Chcielibyśmy czerpać ze wszystkich źródeł doświadczeń, bogacić się o rozmaite punkty widzenia.


5. Forum nie musi być rygorystycznie sprofesjonalizowane, ukierunkowane na problemy oświaty. Sądzimy, że hermetyzacja tematyki nie sprzyja otwartej wymianie poglądów. Każdy z nas - nauczyciele, OP-ki, dyrektorzy - funkcjonuje w złożonej i wieloaspektowej rzeczywistości, która kształtuje nasze poglądy i postawy.  Każdy realizuje różne role społeczne i czerpie "siebie" z wielorakich źródeł.

18.01. 2010. Konkrety... na temat kosztów

Na zebraniu postawiono problem partycypacji użytkowników forum w kosztach.Oto próba konkluzji:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty utrzymania forum są zależne od jego bitożerczości transferu.

Dziś nie jesteśmy w stanie określić kosztu abonamentu na rok.

Więc sprawę partycypowania w  kosztach proponuję przenieść na czas, w którym będziemy w stanie ustalić koszty owe


ergo...

Jako admin (sic) gwarantuje, że forum będzie istniało przez najbliższy rok (w takiej formie, jaką wspólnie mu nadamy), zaś do podziału kosztów wrócimy po rzeczywistych kwotach poniesionych, aby je utrzymać.


Podział kosztów utrzymania pomiędzy użytkowników zostanie określony po wstępnym okresie bilansowym.  

 ---------------------------------------------------------------------------------

zacytowano informacje przedstawiciela firmy Dragon, określające roczne koszty utrzymania witryny i forum:


Załóżmy, że transfer się ustabilizuje na poziomie 0,5 GB dziennie.

Wtedy:

- teraz wpłacicie 175 zł - i przez 200 dni będziecie sobie hulać,

- po 200 dniach zeżre Wam transfer - znów wpłacicie 175 zł (pomniejszone o ew. DRAGONY) i znów przez 200 dni będziecie hulać,

- i tak dalej...


To oznacza, że za 400 dni hulanki - zapłacicie 350 zł.

Czyli (średnie) koszty roczne wyniosą: 365/400 * 350 = 320 zł.

------------------------------------------------------------------------------------


Pojawiły się głosy wyrażające natychmiastową potrzebę współfinansowania.Rozwiązanie tej kwestii zaproponowała Małgoś: żeby osoby, które chcą uczestniczyć w kosztach (przymusu nie ma) wysłały informację pocztą wewnętrzną (priva) do którejś z adminek; a za jakiś czas, gdy będą bardziej precyzyjne informacje dot. kosztów i "metody" płatności, dokończymy tę kwestię.

13.01.2010 Wiadomości prywatne... czyli Ja do Ciebie, Ty do Mnie


Przesyłajcie sobie ukłony i uściski:-)

Ślijcie słowa zachwytu i krytyki;-)

Namawiajcie się i knujcie;-)

Na zdrowie!


10.01.2010 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy Wszystkich Użytkowników na Wirtualne Zebranie

17 stycznia 2010 roku

godz. 17.00 - 22.00


Obecność nie musi być stała, ale okresowa;

nieobowiązkowa, ale bardzo pożądana07.01.2010 Samotność w sieci... czyli zanim

Wypożyczyłam od Dragona stronę testową

Za chiny nie umiem się tu znaleźć, ale...


zespół odstawienia forumowego jest równie bolesny, jak każdy...WIĘC KOMBINUJĘ


w końcu skończyłam filozofię (kiedyś) i kotleciki de volaille z pieczarkami (przed chwilą)DAM RADĘ


(i zaraz zawołam dziewczyny;-))


jatoja


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )